Elif Özturgut yazdı: Değişen satın alma davranışları | Toros HaberToros Haber

25 Temmuz 2021 - 22:19

Elif Özturgut yazdı: Değişen satın alma davranışları

Elif Özturgut yazdı: Değişen satın alma davranışları
Son Güncelleme :

26 Nisan 2021 - 21:34

176 views

Elif Özturgut / Akdeniz Üniversitesi Göç Araştırmaları Enstitüsü YL Öğrencisi

Sanayi devrimiyle birlikte farklı alanlarda meydana gelen değişim ve dönüşümlerin arasında dünya üzerinde en büyük etkilerden birine sahip olan alan yadsınamaz bir biçimde teknolojik alandaki gelişmeler ve değişmelerdir. İnternetin ortaya çıkması ve akıllı telefonların artık herkesin ulaştığı bir araç niteliğinde olması toplumların artık dijitalleşmeye başladıklarının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijitalleşen dünyada bu gelişmeler sayesinde yeni sanal platformlar oluşmuş ve kullanıcıların web 2.0 teknolojisiyle, sadece bilgi alan konumdan bilgi veren, bilgi ürettiren, paylaşımda bulunduran konuma geçmeleri de pazarlama alanı açısından önemli olmuş ve işletmecilerin geleneksel pazarlamanın yanısıra dijital pazarlama alanında da aktif olmaları söz konusu olmuştur. Sosyal medyada içerik üreticileri, dijital pazarlama alanında aktör konumuna gelmişler ve tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde etkili olmaya başlamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Pazarlama, Influencer (Etkileyici) Pazarlama, Sosyal Medya, Influencer, Değişen Satın Alma Davranışları.

GİRİŞ

We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan 2017 global dijital raporuna göre; dünyada 3,77 milyarı bulan internet kullanıcısı ve 2,80 milyarı bulan sosyal medya kullanıcısı bulunmakta; bir başka ifadeyle dünya nüfusunun yarısı internet kullanmakta; %37’lik bir kısmı ise sosyal ağlarda yer almaktadır. Ülkemizdeki rakamlara bakıldığında ise nüfusumuzun %60’lık kısmı (yaklaşık 48 milyon) hem internet hem de sosyal ağların kullanıcısıdır (https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview) (Koçak Alan, Tümer Kabadayı, & Erişke, 2018). Bu bakımdan sosyal medya ve internet günlük yaşantımızın bir parçası olmuş ve internete bağlanmamızı sağlayan teknolojik aletler artık bir uzvumuz konumunu almış ve hayatımızda büyük ve vazgeçilemez bir alanı oluşturur hale gelmiştir diyebilmekteyiz.

İnsanların davranış şekilleri ve alışkanlıkları teknolojinin yarattığı yeni düzene bağlı olarak farklı bir eksene doğru kayarken, ticari kurumların da müşterileriyle olan ilişkileri ve iletişimleri değişmiştir. Bu değişim farklı stratejileri ve pazarlama yöntemlerini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak müşteriyle iletişimin önem kazandığı pazarlama iletişimi unsurları ön plana çıkarken, zaman içerisinde teknolojiyle birlikte pazarlama iletişiminin tüm unsurlarının bütünleşmiş bir şekilde kullanılmasını gerektiren bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı ortaya çıkmıştır. (Köse & Yeygel Çakır, 2019).

Bu dönem aynı zamanda rekabetin hızla arttığı ve işletmelerin yeni yöntem ve tekniklere gereksinim duymaya başladığı yeni bir sürece işaret etmektedir. Bu bağlamda işletmeler bir taraftan geleneksel pazarlama anlayışıyla hareket ederken diğer taraftan dijital pazarlama alanında da yer almak zorunda kalmışlardır (Mert, 2018). Dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan sosyal medya fenomenleri birer pazarlamacı konumunu almış, markalarla iş birlikleri yaparak kendilerine yeni mesleki alanlar yaratmış ve takipçilerini etkileyerek satın alma davranışında bulunmaları için onları ikna etme çabalarına girerek markanın veya ürünün reklam yapmasına ve satışını arttırmasına katkıda bulunmaya başlamışlardır.

Dijital dünyayla gelen bu yeni dönem pazarlama yöntemi, etkileyici olarak isimlendirilen kişiler tarafından sosyal medya platformlarında oluşturulan içerikler temelinde hayat bulmakta, ‘etki gücü yüksek bu kişilerin herhangi bir marka, ürün veya hizmetle ilgili takipçi kitlesinin düşüncelerini değiştirmeye, davranışlarını etkilemeye ve söz konusu davranışları satışa dönüştürmeye yönelik olarak düzenlenen tanıtım veya reklam çalışmalarına dayanmaktadır’(Coşkun 2018: 1) (Arklan & Tuzcu, 2019). Sosyal medya içerisinde yapılan reklamlar geleneksel medya içerisinde yapılan reklamlara göre hızlı bir şekilde geribildirim alabilme şansı olan uygulamalardır. Dolayısıyla internet tabanlı reklamcılık, şirketler için markalarını inşa etmeye, bilgi aktarmaya veya ticari işlemler geliştirmeye yönelik önemli bir pazarlama kanalı haline gelmiştir. (Yoldaş & Özaydın, 2017)

1.ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ

1.1. SOSYAL MEDYA VE INFLUENCER KAVRAMLARI

Sosyal medya kavramına ilişkin birden fazla tanımlama bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

Sosyal medya; kullanıcıların fikir ve deneyimleri üzerine kurulu, ortak ilgileri yoluyla bir araya gelen insanların oluşturduğu, doğal ve samimi çevrimiçi platformlardır (Evans, 2008: 31).

Sosyal medya, günün her saati içerik üretip bu içerikleri geliştiren kullanıcılarına, iletişim teknolojileri ve akıllı cihazlar sayesinde zaman ve mekân sınırlaması olmadan paylaşım yapabilme imkânı tanımaktadır (Kırcova ve Enginkaya, 2015: 9).

Sosyal medya, kullanan insanlar arasında fikirleri, bilgileri ve haberleri seçen insan toplulukları arasındaki faaliyetler, uygulamalar ve davranışlar olarak tanımlanabilir. Sosyal medya, yazılara, resimlere, videolara ve seslere rahatça ulaşım sağlamanın mümkün olduğu web tabanlı uygulamalardır (Safko ve Brake, 2009, s. 8).

Influence kavramı sözlükte “etki, nüfuz, tesir, sözü geçerlik” biçiminde açıklanmakta, influencer ise “insanların davranış biçimini etkileyen ya da değiştiren kişi” olarak tanımlanmaktadır (https://dictionary.cambridge.org/tr). Başka bir çevrimiçi sözlükte ise influencer, “etkileyen bir kişi veya şey; pek çok insanı sosyal medya ya da geleneksel medya aracılığıyla etkileme gücüne sahip kişi” olarak açıklanmaktadır (Mert, 2018).

Bahadır Mısır’ın (Kişisel iletişim, 22.3.2018) değerlendirmesine göre influencer’lar “bir mottosu olan kişiler” olarak ifade edilmekte ve hiçbir koşulda kendi çizgilerinden ödün vermediklerinin altı çizilmektedir. Yani influencer’lar uzman olmadıkları ve takipçilerinin kendilerini uygun görmedikleri ya da kendilerine uymayan alanlarda tanıtım yapmamaktadırlar (Mert, 2018). Buradan hareketle tüketicilerin neden influencer’ların önerdiği ürünü almak istediklerini ve onlara neden güvendiklerini anlamaktayız.

1.2.DİJİTAL PAZARLAMA VE INFLUENCER (ETKİLEYİCİ) PAZARLAMA

Dijital pazarlama, geleneksel olarak bilinen medyadan farklı yöntemlerle, markanın ve yapılan işin tanıtımını yapmak ve tüm pazarlama faaliyetlerine destek vermek amacı ile internet, mobil ve interaktif platformlar kullanılarak yapılan pazarlama faaliyetlerini kapsamaktadır. Bunlardan en önemlisi de internetin en ucuz şekilde büyük kitlelere ulaşabilecek bir ortam sağlaması ve pazarlama stratejilerini baştan aşağı değiştirmesidir (Chaffey vd 2013:102). Dijital Pazarlama Enstitüsü, dijital pazarlamayı; hedeflenmiş ve ölçülebilir bir iletişimi, dijital teknolojiyi kullanarak pazarlama amaçlarını yerine getirecek şekilde kullanmak olarak tanımlamaktadır (Smith, 2007). Dijital pazarlama hem müşterileri birey olarak gören hem de onları yalnızca bireysel özellikleriyle değil, davranışlarına göre tanımlayan doğrudan pazarlama ve bir kişiye hitap edebilme yeteneğine ve etkileşimi anlama ile hatırlama becerisine sahip interaktif pazarlamayı da içermektedir (Deighton, 1996: 151-152).

Dünyada gelişen teknoloji ve iletişim ağıyla; tüketicilerin yaşam şekillerinde köklü bir değişim yaratan, tüketim alışkanlıklarını baştan aşağıya dijitalleştiren dijital pazarlama, kendi içerisinde çok sayıda bileşeni barından bir nitelik taşımaktadır. Gün geçtikçe gelişen ve ilerleyen dijital pazarlama; markaların pazarlama stratejilerinin yakın markajına girmiş ve markalar; ürün ve hizmetlerinden mevcut ve potansiyel hedef kitlelerini haberdar etmek ve onlardan geri bildirim alabilmek amacıyla dijital platformlarda fazlasıyla boy göstermeye başlamışlardır. Bu noktada markalar için dijital pazarlamanın en etkili ve en güncel taktiklerinden ikisi şüphesiz influencer pazarlama ve içerik pazarlaması yaklaşımıdır (Köse & Yeygel Çakır, 2019).

Sosyal medyaya dayanan Influencer pazarlama; tüketicileri çevrimiçi olarak yakalamak isteyen markalar için giderek daha popüler hale gelmeye başlamıştır. Öyle ki sosyal medyadaki Influencer’ları dinlemeye daha yatkın olan tüketiciler; Influencer’ların aslında ürünleri satmaya çalışmadıklarına inanmaktadırlar. Bu durum Influencer pazarlama kullanımının son yıllardaki artış sebebini açıklar niteliktedir (Gürkaynak, vd., 2018).

Influencer pazarlama; sosyal medya ve bloglar aracılığıyla ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri yaymak için çevrimiçi etkili insanlarla çalışma pratiğidir (Topinfluence- Influencer Marketing Platformu, 2018). Bir başka tanıma göre de Influencer pazarlama; insanların belirli ürünler, hizmetler ve eğilimler hakkında birbirleriyle olan sohbetlerine dikkat etmenin ve yanıt vermenin bir yoludur (Topinfluence- Influencer Marketing Platformu, 2018). Tüketiciler Influencer’ların yaydığı eWOM’a (elektronik ağızdan ağıza iletişim) güvendikleri için çok sevdikleri Influencer’ların tarzlarını da kopyalama eğilimindedirler (Sudha and Sheena, 2017, Wiedmann et al., 2010). Elektronik ağızdan ağıza iletişim; Influencer pazarlama açısından ayrıca önem taşımaktadır (Köse & Yeygel Çakır, 2019). Uzun zamandır tüketicinin satın alma alışkanlıklarında önemli değişikliklerin olduğu yönünde birtakım kanılar vardır. Bu kanılar arasında artık geleneksel reklamların izlenmek istenmemesi, bununla birlikte dijital ortamda beklenmedik bir şekilde müşterilerin karşısına çıkan ve asıl yaşanmak istenen deneyimi baltalayan dijital ortam reklamları ile ilgili olumsuz bakış açıları yer almaktadır. Influencer (etkileyici) pazarlama tam da bu noktada devreye girmekte ve markaların, tüketicilerin dikkatini çekmek ve onları satın almaya yönlendirmek için onların doğal alanlarına girmek için oluşturduğu sevimli yollardan biri olduğu var sayılmaktadır. (Mert, 2018) Influencer (etkileyici) pazarlamada amaç, etki gücüne sahip olduğuna kanaat getirilen kişiler aracılığıyla hedef kitleyi markaya yönelten mesajlar iletmektir (Dıraman 2018). Influencer’ların satın alma üzerinde neden etkili olduğu üzerine odaklanan çalışmalara göre tüketiciler, izlediği kişi gibi veya izlediği kişiyle olmayı istemektedirler. Buradan hareketle influencer’lar, kendilerini izleyen kişilere kendileri gibi olmanın yolunu göstermektedir (Çelik 2018).

1.3.DEĞİŞEN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI

Satın alma davranışı, kişilerin ürün ve hizmetleri satın almalarını, kullanmalarını kapsayan karar verme süreci ve davranışlarıdır. Tüketici satın alma davranışı ise, kişilerin ürünleri veya hizmetleri iş amacı gütmeden, kişisel kullanımı veya hane halkının kullanımı için satın almasıdır (Onurlubaş & Öztürk, 2018). Satın alma ve pazarlama süreçleri üzerinde en önemli etkisi olan iki etmen teknolojik gelişmeler ve küreselleşmedir.

  1. Yüzyılın sonlarında Sanayi Devrimi ile başlayan ve endüstriyel ve toplumsal alanda yaşanan değişim süreci, 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilgi temeline dayalı, bilgisayar destekli teknolojilerin kullanımının artmasıyla nitelik değiştirmiş ve değişmeye devam etmektedir(Ventura, 2003).
  2. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir üstünlük olarak görülen kitle üretim ve kitle tüketim yaklaşımı, günümüzde değişime uğramıştır. Tüketicilerin tüketim kalıpları, değer ve fayda kavramları değişmiş, özellikli mal talepleri artmıştır(Ventura, 2003).

Küreselleşme süreci içinde internet aracılığıyla mesafeler ortadan kalkmış ve alıcı ve satıcının sanal bir ortamda karşı karşıya geldiği yeni bir ortam ortaya çıkmış, internet ve teknolojik araçlar vasıtasıyla satın alma hızlanmış, tüketiciler ürün hakkında araştırma yapabilme ve ürünü alan kişilerle konuşma gibi satın alma sürecini olumlu biçimde etkileyecek olanaklara sahip olmuşlardır.

Tüketiciler ürün almak istediğinde mobil uygulamalar ve internet üzerinden sunulan hizmetlerle daha kolay bir şekilde, az bir maliyetle ve kısa zamanda istediği ürüne ulaşacak hale gelmiştir (Onurlubaş & Öztürk, 2018). Ürün ve hizmetlerin çeşitliliğindeki artış, iletişimin araç ve kaynak sayısındaki artış, çok çeşitli tipte ve özellikte mağazaların ortaya çıkması sonucunda, tüketicilerin satın alma kararlarında geleneksel yapının değişmesi ve zayıflaması nedeni ile satın alma karar süreçleri de anlaşılamaz hale gelmiştir (Cengiz,2009; Yozgat ve Deniz,2009). Müşteriler satın alma karar süreçlerindeki bu belirsizlikleri azaltmak için, kısa yoldan güvenilir bilgiye ulaşabilmek için, kendileriyle benzer değer ve tutumlara sahip oldukları kişilerden, arkadaşlarından ve yakınlarından ağızdan ağıza iletişim (WOM, Word of MouthCommunication ya da VivaVoca) yoluyla bilgi almaktadırlar (Uslu Divanoğlu, 2018). Bu noktada ise sosyal medya influencer’ları kısa yoldan güvenilir bilgiye ulaşmada ana rollerden birine sahip olmuştur. Çünkü tüketiciler bir ürün ve hizmeti ilk kez satın almayı düşündüklerinde daha önceden bu ürünü ve hizmeti kullanmış ve denemiş kişilerin düşüncelerini öğrenerek, davranışlarına yön verebilirler. Bunun nedeni ise ürün ve hizmet alacakları yeri belirlerken, kaynak aldıkları bu kişilerin dürüst, güvenilir ve tarafsız bilgi sunduklarını düşünmeleridir (Uslu Divanoğlu, 2018). Bu minvalde satın alma davranışını etkileyen faktörlerin, satın alma ortamlarının ve pazarlama biçimlerinin değiştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

2. ARAŞTIRMA KONUSU VE METODOLOJİSİ

2.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI

Sanayi devrimiyle birlikte başlayan yeni dönem ve teknolojik gelişmeler ile artık dünyamız bir küresel köy halini almış ve farklılıkların veya mesafelerin bir önemi kalmamıştır. Teknolojik gelişmeler içerisinde internet ve onu kullanmamıza yarayan teknolojik araçlar toplumsal alanlarda ve toplumların genelinde değişme ve gelişmelere birçok farklı boyut kazandırmıştır. Mesleki alanlardan boş zaman değerlendirme şekillerimize, iletişim biçimlerimizden satın alma davranışlarımızla kadar her alan değişmiş ve gelişmiştir.

Gelişim ve değişimlerin hala hızla devam ettiği günümüz koşullarında dikkatleri üzerine çeken alan reklam ve pazarlama olmuştur. Ortaya çıkan sosyal mecralar ve bu alanların birer pazarlama alanına dönüşmesi şirketlerin ya da firmaların bu yeni döneme ayak uydurmak zorunda olmaları sonucu oluşmuştur. Nitekim bireyler artık sosyal medyada çok fazla vakit harcamaktalar bu nedenle pazarlamacılar ürün tanıtımlarını tüketicilere en hızlı ve en kolay yoldan ulaştırma yolu olarak bu mecraları ve bu mecralardaki en beğenilen, takipçisi çok olan kişileri seçmişler hatta seçmek zorunda kalmışlardır.

Bu araştırmanın konusu pazarlama alanlarının dijital yönlü değişimi ve tüketicileri etkilemek üzere bir araç olarak kullanılan influencer’lar; amacı ise bunların araştırılarak gerçekleşen değişimin ortaya konulmaya çalışılmasıdır.

3. YÖNTEM

3.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ

Araştırma, nitel araştırma yöntemi ile yapılmış ve literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır.

3.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırma nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi tekniği ile yapılmıştır.

4. SONUÇ

Değişim, toplumların ve insanların kaçınılmaz bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünya ve toplumlar değişim süreçlerinden geçer, gelişir, değişir ve yenilenir. Bu minvalde özellikle teknolojinin ve internet tabanlı sanal platformların hayatlarımızı değiştirip dönüştürdüğünü mesleklerimizden satın alma davranışlarımıza kadar olan her alanı değiştirip dönüştürdüğünü yadsıyamayız. Bu çalışmada da literatür taraması yapılarak satın alma davranışlarının özellikle dijital pazarlama ve onun bir aracı olarak influencer’ların etkisiyle değiştiğini, tüketicilerin influencer’ları kendilerine yakın görerek onların “tavsiye” ettikleri ürünleri veya markanın ürünlerini almaya yönelmeleri, sosyal medya, influencer, dijital pazarlama kavramları üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Dijitalleşen dünyada firmaların influencer’ların bu etki gücünden faydalanmamaları veya sosyal medya üzerinden influencer’lar sayesinde tüketicilere ulaşmayı seçmemeleri mantıklı olmazdı. Dijitalleşmeyle birlikte pazar alanlarının da dijitalleşmesi zorunlu olmuş ve internet tabanlı alışverişler artmış, influencer’lar tarafından önerilen ürünlerin tükenmesine yol açmıştır.

Ağızdan ağıza iletişimin bu dönemdeki karşılığı eWOM olarak karşımıza çıkarak geleneksel ortamda yapılan pazarlama uygulamalarının benzerlerinin sanal ortamda gerçekleştirilmesi olarak değerlendirilebilir. Bu yeni uygulama alanı bir taraftan daha geniş bir hedef kitleye ulaşımı sağlarken aynı zamanda çok daha az maliyetle bu çalışmaları gerçekleştirme fırsatı sunmuştur (Mert, 2018).

Her geçen gün önemi biraz daha artan dijital pazarlama faaliyetleri ilerleyen zamanlarda hem işletmeler için hem de tüketiciler için esas kıstas noktası olacaktır. Tüketiciler işletmelerin dijital ortamdaki aktifliğini referans alarak tercih yapacaklardır. İşletmeler ise düşük maliyet ve diğer avantajları değerlendireceklerdir. Günümüz işletmelerinin hayatta kalabilmeleri için rekabetçi stratejiler geliştirip bunlara çabuk uyum sağlamaları gerekmektedir. Dijital pazarlama stratejileri geliştiren işletmeler rekabet avantajları yakalarken, iyi bir şekilde de bunu uygulayabilirlerse hedeflerine ulaşmaları hızlı olacaktır (Köse & Yeygel Çakır, 2019).

KAYNAKÇA              

Arklan, Ü., & Tuzcu, N. (2019). DİJİTAL ÇAĞIN BİR PAZARLAMA VE MARKA İLETİŞİM ARACI OLARAK ETKİLEYİCİLER: KANAATLER, KRİTERLER VE TAKİP NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Selçuk İletişim, 969 – 1011.

Evans, D. (2008). Social Media Marketing: An Hour A Day. Canada: Wiley Publishing Lawyer Should Know.

Çelik, A. (2018). Influencer Marketing ve Ürün Yerleştirme.

Dıraman, A. (2018). Influencer Marketing ve Kampanya Süreci.

Gürkaynak, G., Kama, Ç., O., ve Ergün, B. (2018). Navigating The Uncharted Risks Of Covert Advertising in Influencer Marketing. Advertising, 39 (1), 17-19.

Kırcova, İ., & Enginkaya, E. (2015). Sosyal Medya ve Pazarlama. İstanbul: Beta Basım.

Koçak Alan, A., Tümer Kabadayı, E., & Erişke, T. (2018). İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 493-504.

Köse, G., & Yeygel Çakır, S. (2019). Markaların Dijital Pazarlama Çağında Tüketicileri Etkileşime İkna Etme Yolları: Influencer Pazarlama ve İçerik Pazarlamasına İlişkin Kavramsal Bir Çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 205 – 222.

Mert, Y. L. (2018). Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketing Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1-30.

Onurlubaş, E., & Öztürk, D. (2018). Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Almaları Üzerindeki Etkisi: Instagram Örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 986-1016.

Uslu Divanoğlu, S. (2018). Ağızdan Ağıza İletişim ile Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercih Etme Davranışı Arasındaki İlişki. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 97-106.

Ventura, K. (2003). Pazarlama Araştırmaları Kapsamında Yaşanan Teknoloji-Tabanlı Değişim. Ege Akademik Bakış Dergisi, 78-89.

Yoldaş, A., & Özaydın, H. (2017). Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Reklamların Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 781 – 794.

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam